Trang Quynh CV 1_CV-Freight-Purchasing-VU-THI-QUYNH-CHANG-.pdf