Pham Thi Thu Thanh CV A-Dơn-xin-việc-CT-An-Phát-Holding-Thanh.docx