Phạm Thị Phương CV CV_Pham-Thi-Phuong_Hai-Phong.docx