Nghiệp vụ nhà tuyển dụng và thi tuyển online

Bài viết dưới đây hướng dẫn nghiệp vụ nhà tuyển dụng đăng tuyển duyệt hồ sơ, và mới ứng viên vào phòng thi tuyển online.

Đầu nhà tuyển dụng dụng

 1. Đăng tuyển
 2. Duyệt hồ sơ ứng tuyển.
 3. Mời hồ sơ ứng tuyển vào phòng thi (nếu có sẵn), nếu không có sẵn phòng thi thi vào phần tạo bài thi phòng thi tạo rồi mời ứng viên vào phòng thi.
 4. Có trường hợp thi lại hoặc thi lần 2 vẫn gọi được (lưu ý thi sinh không được thi 2 lần trong một phòng thi, nếu thi đơn 2 phải tạo phòng thi đợt 2 mới)
 5. Có thể nhà tuyển dụng chấm thi luôn hoặc người khác chấm thi nhìn trong danh sách sẽ thấy các bài thi có kết quả “Đạt”, hoặc “Không đạt” và ý kiên ngắn của người chấm, và nhà tuyển dụng tự quyết định kế hoạch tiếp theo với ứng viên.

Đầu ứng viên.

 1. Đăng hồ sơ
 2. ứng tuyển
 3. nếu được duyệt hồ sơ ứng tuyển, sẽ được mời vào phòng thi trực tuyến.
 4. Thi và biết điểm, rồi đợi thông tin từ nhà tuyển dụng.
 5. Có thể được nhà tuyển dụng mời thi vòng tiếp theo.

Phần quản lý và xây dựng đề thi

 1. Tạo danh mục câu hỏi.
 2. Chọn loại câu hỏi.
 3. Tạo câu hỏi trắc nghiệm / thuộc danh mục nào, và loại câu hỏi nào Trắc nghiệm / tự luận
 4. Tạo bài thi gồm câu hỏi chắc nghiệm và câu hỏi tự luận.
  1. Chọn vào một hoặc nhiều câu hỏi cho 1 bài thi.
  2. Gọi các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi đã tạo.
 5. Tạo phòng thi.
  1. Tên phòng thi.
  2. Mô tả phòng thi
  3. Ngày giờ bắt đầu và kết thúc.
  4. Gán người chấm thi (gồm user name bất kỳ hoặc nhà tuyển dụng, gọi nhiều, và người chấm thi không nhìn thấy thông tin thi sinh )
  5. Gọi các thi sinh, hoặc hiển thị các thi sinh của các nhà tuyển dụng.
  6. Hiển thị kết quả của thi sinh.
  7. Gọi nhiều bài thi vào phòng thi, các thi sinh login lấy bài thi ngẫu nhiên.
 6. Chấm thi.
  1. Người chấm thi riêng hoặc chính nhà tuyển dụng chấm thi.
  2. Chấm thi sẽ không nhìn thấy thông tin thi sinh trên bài thi.
  3. Kết quả thi trắc nghiệm tự hệ thống đã tính điểm theo tỷ lệ rồi.
  4. Người chấm thi chỉ chấm thi tự luận rồi xem kết quả trắc nghiệm rồi cho đạt / không đạt và ý kiến vào đó.
  5. Kết quả chung sẽ hiển thị trong tài khoản của nhà tuyển dụng và Ứng viên.

Chúng ta test trên links:  http://tuyendung.website.net.vn/

Các tài khoản test:

Tài khoản nhà tuyển dụng: nhatuyendung1 / 12345679# , minhtien / 12345679#

Tài khoản ứng viên: ungvien1 / 12345679 , ungvien2 / 12345679

Có các tài khoản chuyên môn, như tài khoản chấm thi riêng, tài khoản nhà tuyển dụng, và tài khoản nhà tuyển dụng + châm thi + xây dựng đề thi, việc này được phần quyền trong admin, và sẽ tách clisp hướng dẫn khác, không công khai

Đầu nhà tuyển dụng dụng

 1. Đăng tuyển
 2. Duyệt hồ sơ ứng tuyển.
 3. Mời hồ sơ ứng tuyển vào phòng thi (nếu có sẵn), nếu không có sẵn phòng thi thi vào phần tạo bài thi phòng thi tạo rồi mời ứng viên vào phòng thi.
 4. Có trường hợp thi lại hoặc thi lần 2 vẫn gọi được (lưu ý thi sinh không được thi 2 lần trong một phòng thi, nếu thi đơn 2 phải tạo phòng thi đợt 2 mới)
 5. Có thể nhà tuyển dụng chấm thi luôn hoặc người khác chấm thi nhìn trong danh sách sẽ thấy các bài thi có kết quả “Đạt”, hoặc “Không đạt” và ý kiên ngắn của người chấm, và nhà tuyển dụng tự quyết định kế hoạch tiếp theo với ứng viên.

Đầu ứng viên

 1. Đăng hồ sơ
 2. ứng tuyển
 3. nếu được duyệt hồ sơ ứng tuyển, sẽ được mời vào phòng thi trực tuyến.
 4. Thi và biết điểm, rồi đợi thông tin từ nhà tuyển dụng.
 5. Có thể được nhà tuyển dụng mời thi vòng tiếp theo.

Phần quản lý và xây dựng đề thi

 1. Tạo danh mục câu hỏi.
 2. Chọn loại câu hỏi.
 3. Tạo câu hỏi trắc nghiệm / thuộc danh mục nào, và loại câu hỏi nào Trắc nghiệm / tự luận
 4. Tạo bài thi gồm câu hỏi chắc nghiệm và câu hỏi tự luận.
  1. Chọn vào một hoặc nhiều câu hỏi cho 1 bài thi.
  2. Gọi các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi đã tạo.
 5. Tạo phòng thi.
  1. Tên phòng thi.
  2. Mô tả phòng thi
  3. Ngày giờ bắt đầu và kết thúc.
  4. Gán người chấm thi (gồm user name bất kỳ hoặc nhà tuyển dụng, gọi nhiều, và người chấm thi không nhìn thấy thông tin thi sinh )
  5. Gọi các thi sinh, hoặc hiển thị các thi sinh của các nhà tuyển dụng.
  6. Hiển thị kết quả của thi sinh.
  7. Gọi nhiều bài thi vào phòng thi, các thi sinh login lấy bài thi ngẫu nhiên.
 6. Chấm thi.
  1. Người chấm thi riêng hoặc chính nhà tuyển dụng chấm thi.
  2. Chấm thi sẽ không nhìn thấy thông tin thi sinh trên bài thi.
  3. Kết quả thi trắc nghiệm tự hệ thống đã tính điểm theo tỷ lệ rồi.
  4. Người chấm thi chỉ chấm thi tự luận rồi xem kết quả trắc nghiệm rồi cho đạt / không đạt và ý kiến vào đó.
  5. Kết quả chung sẽ hiển thị trong tài khoản của nhà tuyển dụng và Ứng viên.