Hướng dẫn nhà tuyển dụng và ứng viên

Dưới đây là Video hướng dẫn tổng hợp của cả nhà tuyển dung và ứng viên để chúng ta sử dụng hệ thống hiệu quả, sau này chúng tôi sẽ tách nghiệp vụ riêng dành cho nhà tuyển dụng và ứng viên riêng.

Đây danh sách nhà tuyển dụng mẫu chúng tôi đã sử dụng làm dữ liệu demo: https://tuyendung.anphatholdings.com/liet-ke-nha-tuyen-dung/ user name sẽ là an… và mật khẩu chung là 12345679# , ví dụ username là anduy , mật khẩu là 12345679#

Nếu đơn vị nào chưa có tài khoản thì chúng ta đăng ký mới, nếu đơn vị nào có tài khoản thì vào sửa lại thông tin, vì email không đúng nên không tự động cấp mât khẩu mới được.